Koopovereenkomst

Met ingang van 1 januari 2012 is er nieuwe wetgeving van kracht omtrent de koop van onroerende zaken. In de nieuwe wetgeving zijn bepalingen opgenomen die zijn bedoeld om de koper te beschermen.

De koop van een woning, appartement, gebouw, terrein en erfpacht moet schriftelijk worden aangegaan. Een mondeling gesloten koopovereenkomst is vernietigbaar. Een volmacht tot koop of verkoop van een onroerende zaak moet ook schriftelijk worden verleend.

 U kunt het koopcontract zelf opstellen, maar het is aan te bevelen dit te laten doen door een makelaar of een notaris. Wij kunnen u deskundige begeleiding bieden en juridisch adviseren over de aspecten waar u op zou moeten letten, niet alleen als verkoper, maar ook als koper. Denkt u bijvoorbeeld aan van toepassing zijnde erfdienstbaarheden, persoonlijke verplichtingen, het overnemen van een huis in verhuurde staat of bepalingen met betrekking tot het voortgezet gebruik door de verkoper van het huis, nadat de akte van overdracht is ondertekend, omdat hij bijvoorbeeld nog niet kan verhuizen.

Gaat het om een woning of appartement die aan een particulier wordt verkocht, dan de tussen verkoper en koper opgestelde akte of een afschrift daarvan aan de koper worden overhandigd, desgewenst tegen afgifte van een gedateerd ontvangstbewijs aan de verkoper. De koper heeft vervolgens (na ontvangst van het getekende koopcontract of het afschrift daarvan) gedurende drie volle dagen het recht om de koop kosteloos en zonder opgaaf van reden te ontbinden.
De bedenktijd kan langer zijn als twee of drie dagen op een zaterdag, zondag of een nationale feestdag valt. In het geval de bedenktijd eindigt op een zaterdag, zondag of nationale feestdag dan wordt de bedenktijd verlengd tot de eerst volgende werkdag. Bij termijnen van drie of meer dagen moeten tenminste twee werkdagen zitten.

Indien de koper gebruik maakt van zijn recht om de koop te ontbinden, doet hij er verstandig aan om de verkoper een gedateerd ontvangstbewijs te laten tekenen dan wel zijn ontbinding per fax met een ontvangstbewijs te sturen.
Indien de koper zich in verband met de koop had verplicht om van iemand een geldsom te lenen voor de betaling van de woning, dan vervalt ook die verplichting door het beroep op ontbinding binnen de bedenktijd. In het koopcontract kunnen ontbindende voorwaarden opgenomen worden. Dat houdt in dat als u een koopcontract ondertekend heeft, u (naast de hiervoor genoemde wettelijke bedenktijd van drie dagen) er alleen zonder kosten van af kunt, als u met succes een beroep kunt doen op een in het koopcontract opgenomen ontbindende voorwaarde. De meest voorkomende ontbindende voorwaarde is de financieringsvoorwaarde. Dat houdt in dat u als koper de koopovereenkomst kunt ontbinden als u de financiering van de aankoop niet rond krijgt.

Naast de overeengekomen koopprijs wordt in het koopcontract onder meer het desbetreffende registergoed vermeld, de leveringsdatum, een eventuele verplichting tot het storten van een overeengekomen waarborgsom of het stellen van een bankgarantie, eventuele ontbindende voorwaarde(n) en de termijn waarbinnen een beroep gedaan kan worden op die ontbindende voorwaarde(n).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.